0
0

آيين نامه بتن ايران تجديد نظر دوم جلد دوم مصالح و اجرا ضابطه شماره 120 – 2 / ویرایش جدید

159 بازدید

با گذشت 22 سال از ترديد نظر قبلي آئين نامه بتن ايران )آبا( و سپري شدن بيش از 31 سال از انتشار تفسير
جلد مصتال و مستائا اجرايي آبا و پا از 6 سال از واگذاري امر خطير تدوين آن به مركز تحقيقات راه، مسكن و
شهرسازي، به ياري خداوند متعال، تدديد نظر دوم آبا و تفسير آن كه در واقع ي تدوين مستقا محسو مي شود در
دسترس شما عزيران و دستت اندركاران بتن، طرادان و صنعت ران، استادان، دانشدويان دانشراه ها و مراكز آموزشي و
پژوهشي قرار ميگيرد.
در طي سال هاي گذشته تغييرات و پيشرفت هايي در ارتباط با بتن ديده ميشد و بهردال ضرورت ي ترديد نظر و
تدوين جديد در اين مدت بواسطه پژوهش هاي متعدد و تدربيات علمي و اجرايي در مراكز
آموزشتي و پژوهشتي، مهندسين مشاور، پيمانكاران و سازندگان بتن آماده و قطعات بتني، پيشرفتهاي جدي در رابطه با
بتن كشور مشاهده ميشد و آئين نامه قبلي جوابروي نيازهاي اجرايي نبود.
ميباشد كه با تشكيا دبيرخانه آبا در مركز » تدديدنظر دوم « ، ويرايشي كه اين عرضه ميشود با توجه به سوابق فوق
تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، همراه با نظرخواهي گسترده در مرادا مفتلن اندام پروژه و بررسي و دقيق در 31
به همراه تفسير، تنظيم شده است. در اين ويرايش » مصتال و اجرا « و » تحليا و طرادي « كارگروه و در دو جلد با نامهاي
تغييرات زيادي گنجانده شده كه آن ها در فصتا اول جلد اول آورده شده است. لازم به ذكر است كه نسخ جديد
مبادث مقررات ملي ساختمان نيز با اين ويرايش آبا كاملا هماهنگ بوده و از ي فلسفه طرادي تبعيت ميكنند.
در اين جلد، كميته مصتال و اجرا تصميم گرفت تا در 33 فصا در ارتباط با مصالح مصرفي بتن و مسايا اجرايي آن
موضوعاتي را مطرح كند و به آنها بپردازد كه قالب بندي و الزامات اجرايي آرماتورها را نيز شامل ميشود.
از آن رو كه تغييرات جدي در اين تدوين آن داد شده است، عملا مانند تدديد نظر اول، نمي توان اين تغييرات را با قرار
دادن خط در داشتيه سمت راست متن اصلي يا تفسير و توضي آن نشان داد و مشف نمود. در اين تدديد نظر، تفسير
يا توضيحات هر بند در روبروي آن آمده استت تا كاربر بتواند برادتي از آن استفاده كند. همين تصميم گرفته شد تا از
ذكر محتويات استانداردها خودداري شود و فقط به نام و شماره آنها اشاره شود. در وهله اول سعي شد به استاندارد ايران
استفاده شود. EN و ASTM ارجاع داده شود و در غير آن از استانداردهاي
ي فصا به و اوههاي مورد نياز اختصاص يافت. فصاهاي ديرر از جمله فصول مصال مصرفي،كيفيت بتن، مباني طراح
مفلوط، دوام، اجرا، ارزيتابي و پذيرش بتن، قالب بندي، درزها و بتن هاي ويژه با تغييرات جدي واقع گرديد و در مواردي
براي اولين بار به نكات خاصي اشاره شد كه وجه مشفصه اين ديد نظر است.
بحث دوام يكي از مهمترين موضتوعاتي است كه به همت و پيريري استاد گرانقدر، شادروان پروفسر ور رمضان يانپور
در اين مدل به عنوان ي ماندگار ارزشمند به جامعه فني و مهندسي تقديم شده استت و اميد است كه باعث افزايش
كيفيت و عمر ساخت و سازهاي بتني كشور شود.
با توجه به مطالب فوق، اين ضابطه پا از تهيه و كسب نظر از عوامل ذينفع نظام فني و اجرايي كشور به سازمان
برنامه و بودجه كشتور ارسال شد كه پا از بررسي، براساس نظام فني اجرايي يكپارچه، موضوع ماده 73 قانون ادكام
دائمي برنامه هاي توسعه كشور، ماده 27 قانون برنامه و بودجه و آيين نامه استانداردهاي اجرايي مصتو هيات محترم
وزيران تصويب و ابلاغ گرديد كه براي طرآح هاي از محا وجوه عمومي ويا مشاركت عمومي و خصوصي لازم الاجرا ميباشد.
باوجود تلاش، دقت و وقت فراواني كه براي تهيه اين مدموعه صرف گرديده است، اين مدموعه مصون از وجود اشكال
و ابهام نيست. بنابراين در راستاي تكميل و پربار شدن اين آئين نامه از كاربران محترم درخواست ميشود موارد اصلادي را
ارسال كنند. كارشناسان پيشنهادهاي دريافت شده را بررسي و در )aba.bhrc.ac.ir( به دبيرخانه آيين نامه بتن ايران
صورت نياز، با همفكري نمايندگان جامعه فني كشور و كارشناسان مدر اين دوزه، نسبت به تهيه متن اصلادي، اقدام و
براي بهره برداري عموم، اعلام خواهند كرد. به )Nezamfanni.ir( از طريق پايراه اطلاع رساني نظام فني و اجرايي كشور
همين منظور و براي تسهيا در پيدا كردن آخرين ضوابط ابلاغي معتبر، در بالاي صفحات، تاريخ تدوين مطالب آن صفحه
درج شدهاست كه در صورت هرگونه تغيير در مطالب هر ي از صفحات، تاريخ آن نيز اصلاح خواهد شد. از اين رو همواره
مطالب صفحات داراي تاريخ جديد و معتبر خواهد بود.
به اين وسيله از تمام اساتيد، كارشناسان و دستاندركاران اين آيين نامه تقدير بعمل مي آيد و آرزوي عزت و سربلندي
براي هم ميهنان گرامي را داريم.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://pardis-elm.ir/?p=2139
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
pardis-admin
مطالب بیشتر

باکس دانلود

گزارش خرابی لینک ها

نظرات

0 نظر در مورد آيين نامه بتن ايران تجديد نظر دوم جلد دوم مصالح و اجرا ضابطه شماره 120 – 2 / ویرایش جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.