0
0

دسته: مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی

مبحث اول : تعاریف (ویرایش 92)

کلیـه واژه‌هـا و اصطلاحـات فنـی و حقوقـی بـه کار رفتـه در تمامـی مباحـث “مقررات ملی ساختمان” در ایـن مبحث گردآوری شده اسـت. هـدف از تدوین ایـن مبحـث، ایجاد پایه‌هایی بـرای...
 
ادامه مطلب

مبحث دوم : نظامات اداری (ویرایش 84)

ایـن مبحـث در مـورد نظامـات اداری موجـود در صنعـت سـاختمان و حیطـه وظایـف دسـت‌اندرکاران ایـن صنعت اعـم از اشـخاص حقیقی و حقوقی شـامل: دفاتـر مهندسـی طراحـی سـاختمان، ناظـر سـاختمان، شـهرداری‌ها...
 
ادامه مطلب